|

ما سینه زدیم بی صدا باریدند
از هر چه که دم زدیم، آنها دیدند

ما مدعیان صف اول بودیم
از آخر مجلس شهدا را چیدند...


نه طرح نویی در آن در انداخته ام
نه آخرتی برای خود ساخته ام

مستاجر دنیایم و با سکه ی عمر
هر روز اجاره خانه پرداخته ام


یک گوشه نشسته عقده در دل کرده است
مرداب که سعی خویش زایل کرده است

رودی بوده راهی دریایی دور
رودی که میان راه منزل کرده است


تلخ است که لبریز حقایق شده است
زرد است که با درد موافق شده است

عاشق نشدی و گرنه می فهمیدی
پاییز بهاری است که عاشق شده است


ای عشق! که عطر یار ما را داری
رنگ دل بی قرار ما را داری
 
ما را به نگاه نازنینش بفروش
بفروش که اختیار ما را داری

Page 7 of 7First   3  4  5  6  [7]  Last