من و این داغِ در تكرار مانده
من و این آتش بیدارمانده

مپرس از من چرا دلتنگ هستم
دلم بین در و دیوار مانده


خبر، حیرانی بی حاصل ماست
خبر بی رحم آمد، قاتل ماست

از آن مردان که در آتـش شکفتند

خبرها داغ، چون داغ دل ماست

 

#حادثه_پلاسکو

#شهدای_آتش_نشان

 

 


طلوع ناگهان ها، زیر آوار
غروب قهرمان ها، زیر آوار

کماکان می تپد با عشق مردم
دل آتشنشان ها زیر آوار

#حادثه_پلاسکو #شهادت_آتشنشان_ها# آتشنشان


مراعات پر و بالت نکردیم
نظر بر لطف هر سالت نکردیم

سلامِ تازه ات از چیست؟ ای برف!
مگر صد بار پامالت نکردیم؟!


من و این داغِ در تکرار مانده
من و این آتشِ بیدار مانده
 
مپرس از من چرا دلتنگ هستم
دلم بینِ در و دیوار مانده


یکی خشم زمستان را بگیرد
یکی شلّاق توفان را بگیرد
 
مبادا بر زمین افتد دوباره
یکی دستان باران را بگیرد